T.OP KUSTZONE

De kustzone is een dynamisch gebied met grote uitdagingen op het vlak van klimaat, wonen, werken, mobiliteit, energie, water, recreatie, biodiversiteit en landbouw. Er zijn tal van projecten, visies, ideeën en er zijn veel overheden en partners actief. Heel wat initiatieven overlappen of beïnvloeden elkaar. Afstemming is nodig. Daarom heeft het departement Ruimte Vlaanderen een territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP) opgestart voor het gebied en een samenwerkingsovereenkomst getekend met de provincie West-Vlaanderen. Beide overheden maken samen werk van een actiegericht programma voor de ruimtelijke ontwikkeling van de kustzone op korte en middellange termijn. Samen met alle belanghebbenden en met de lokale overheden zal op een constructieve manier samengewerkt worden rond thema’s zoals stedelijke reconversie, verzilting en ruimtelijke kwaliteit.

Dit leertraject gaat in op één participatieve situatie waar Ruimte Vlaanderen binnen T.OP Kustzone mee worstelt, namelijk de vaststelling dat lokale overheden vooral lokale (ruimtelijke) uitdagingen zien, en bovenlokale overheden vooral regionale. De vraag is daarom hoe je een participatief proces start dat lokale uitdagingen en globale uitdagingen met elkaar verbindt?

VIDEOVERSLAG

This prevents both your ISP and government agencies from monitoring https://vpn-lab.com your online activity..